Å leve med ulv

Et større nærvær av ulv i lokalområdene byr på store utfordringer ikke bare for jegere, men også hundeeiere. I begynnelsen av oktober gikk en gruppering ut med sine erfaringer og konsekvenser fra hvordan det er å leve med ulv.

Hund/ulv i Halden-området og Miljøvernforbundets trakassering av hundeeiere

I Halden området, har det i løpet av de siste årene vært en rekke konfrontasjoner mellom hundog ulv. Dette har blitt ført fram i media av de som har mistet eller hatt angrep på hund av ulv, eller av de som har ment at dette har en nyhetsmessig verdi.

Fra hundeeiernes side ligger motivet om å vise samfunnet konsekvensen av å ha hund inærheten av ulv, som drivkraft. Dette med bakgrunn i at det er de som har førstehåndserfaring med hvordan det er å finne en halvspist hund, eller å dra til veterinær med en hundsom har overlevd ulveangrep.

Dette skriv er ikke ment å ta stilling til for eller mot ulv, men:

  • Å vise samfunnet noe av konsekvensen av å ha ulv.
  • Å vise hvor langt miljøvernforbundet er villige til å gå for å markedsføre sitt eget syn.
  • Å vise at media har stor makt med hensyn til påvirkning, og at de også bruker denne.
  • At dagens rovviltforvaltning, på ingen måte tar hensyn til forholdet ulv, hund og menneske.
  • At myndighetene har informasjon om konsekvensen av å leve med ulv, men de går ikke aktivt ut og formidler denne.

I Halden har det i løpet av de siste årene blitt dokumentert tatt 7 hunder. Det har forsvunnet 4hunder som ikke er dokumentert, men lokalt er det ulven som blir holdt ansvarlig. Det er videre 5 kjente angrep på hund av ulv i området. Totalt 16 hunder berørt. Ved å åpne vedlegget hunder tatt av ulv vil man finne en beskrivelse av hunder, og hendelsesforløp, samt navn på eiere. Dette vil gi en beskrivelse av konsekvensen hund/ulv i Halden.

Som en følge av en økende ulvebestand, har også konfliktnivået mellom grupperinger somønsker ulv og de som ikke ønsker økt. Det har dessverre ikke saklighetsnivået.
Dette har i den senere tid toppet seg med div utspill, spesielt fra Miljøvernforbundet:

Kurt Oddekalv, som leder av miljøvernforbundet, gikk på P4 den 1/11 2009 ut med utsagnom at hundeeierne som mistet hund til ulv, var så ekstreme at de flådde deler av hunden for atdet skulle se ekstra ille ut når media tok bilder. Statens Naturoppsyn (SNO) er den offentlige innstans som er ansvarlig for å dokumentere spor/sportegn etter rovvilt. Når en hund blir angrepet eller drept av ulv er det de somdokumenterer dette. Som dokumentasjon for ulv er bitemerke som viser avstand mellom hulletter tenner i skinn et av bevisene de bruker. For å finne dette må noen ganger SNO flå opp kadaveret, markere bitemerker, og dokumentere dette med fotobevis. Dette med bakgrunn i fra saker hvor ulveforkjempere har benektet at det er ulv som er ansvarlig.

Snorre Slettevold, fra samme organisasjon krever i brevs form helårs båndtvang i kjenteulverevir, og spesielt i Halden. Han anklager samtidig hundeeierne for bevisst å slippehundene for å bli tatt av ulv, dette for å øke motstanden mot ulv. Dette utdyper han ytterligere i NRK Østfold, hvor han i tillegg informerer om at deter gamle og syke hunder som har blitt tatt, samt at en kjent lokal ulvemotstander har ofrethunden sin bevist for å slå politisk mynt på dette. Beskyldningene han går ut med, mener han å ha dekning for via mange tips fra lokale folk i Halden.

Alle disse utspill oppfattes av de som har mistet hundene sine som ren løgn og groveovertramp på det personlige plan. Dette etter at de i tilegg til å ha mistet et familiemedlem påen ganske spesiell måte, blir beskyldt for og bevist gjøre dette, som et ledd i et politisk spill.På de fleste berørte virker disse utspill ikke bare noe søkt, men heller ganske sykt.Slike uttalelser må kunne dokumenteres/bevises eller droppes, dette blir bare tommebeskyldninger. Om organisasjonen Snorre Slettevold representerer skal kunne oppfattes somseriøs, bør vedkommende enten legge frem bevis på sine uttalelser, eller komme med enoffentlig beklagelse i forhold til hundeeierne han uberettiget beskylder for å ofre hundene sinefor å skape medieblest.

Vår konklusjon på Miljøvernforbundet sine utspill er at de etter hvert er klar over at samspilletmellom hund og ulv er vanskelig. I sitt ønske om å ha ulv utbredt over hele Norge bruker dealle argument og virkemidler, sanne eller usanne for å nå sine egne mål. Det triste med dette er at hvor stor er da sannhetsgehalten i andre saker de jobber med, og erde i troverdighet representative for andre miljøvernorganisasjoner?
Media har stor makt i å formidle nyheter, tanker og holdninger. Vi er alle tjent med en mestmulig informativ nøytral vinkling av hendelser vedrørende rovvilt. Halden Arbeiderbladgjengir i vinter en episode fra Aremark, hvor de beskriver tre ulver som springer gjennom enhage etter elg.NRK Østfold beskriver det samme bortsett fra at de skriver at ulvene har bitt seg fast i elgen.Hva virker best for å oppnå egne politiske målsettinger?

Det har i vinter blitt søkt om felling av ulv i Halden- Ed flokken.Sammenhengen bak dette er at Halden – Ed flokken er veldig agressiv overfor hund. Samtidiger det en flokk med navnet Dals Ed Sødra (Kynnefjellflokken), som grenser i mot Halden – Edflokken i sør, som oss bekjent enda ikke har tatt hund. Sannsynlighetsfaktoren for at valpene iHalden – Ed flokken vil være like aggressive overfor hund er høy. Dette vil merkes der disseslår seg ned etter at de har forlatt flokken de er født i.Direktoratet for Naturforvaltning eller Miljøverndepartementet tar med sine bestandsmål ikke
hensyn til dette. Avslagene som har blitt gitt på fellingssøknaden bevitner dette.(se vedlegg)

Vi føler at både deler av media og også myndighetene ikke alltid kommer med en helhetlig ogkorrekt informasjon om hvordan det er å ha ulv. Det er laget en publikasjon av NINA i 2006, med tittel: Å LEVE MED ULV. (se vedlegg) Denne beskriver hvorfor mange mener vi skal ha ulv, litt om ulvens livssyklus, mange finebilder av ulv, og sist men ikke minst noen av konsekvensene av å ha ulv i nærområdet.Denne beskriver bl.a. hvordan man skal oppføre seg ved ulveangrep, hvordan skalhundegården se ut ved ulv som er nærgående, hvordan ha små barn i nærheten av ulv osv.Vi kan legge til at det som står beskrevet med hensyn til hund/ulv er høyst reelt.

Risikoen for ulveangrep på hund er størst i kjente ulverevir. Det vi ser er at med en økendeulvebestand kan man ikke med sikkerhet si hvor det er ulverevir eller ikke. Valpene trekker utfor å danne seg egne revir, så der det i fjor ikke var ulv, kan det i år være.(Se fuglehund angrepet av ulv Mangenskogen i media høsten 2010)Innom reviret kan man heller ikke si hvor ulven er. Det kan gå bra å gå med løs hund i etulverevir mange ganger, men man vet aldri, når dette ikke går bra.Men det man kan slå fast, er at i hele arealet som nå er avsatt som forvaltningsområdet forulv, vil risikoen for ulveangrep bli større og større på alle typer av hunder.

Vi håper at dette skriv vil være med på å gi samfunnet et bilde av hva som har skjeddvedrørende ulv/hund i Halden området, at det også vil vise hva man kan forvente seg at vilskje i det som er avsatt som forvaltningsområde for ulv, og at folk tar hensyn til dette.For vi som har mistet hunder eller hatt ulveangrep på hund, kan skrive under på at det erhelt tragisk å miste en hund på denne måten, for så etterpå å bli beskyldt for å gjøre det bevistfor å oppnå egne politiske målsettinger.

Med hilsen
De som har mistet hund til ulv, eller hatt angrep på hund av ulv i Halden området.

Vedlegg: