Vedtekter

Vedtatt med endringer sist på årsmøte 1. mars 2013.

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden & Omegn JFF eller HOJFF. Dens formål er å ivareta medlemmenes interesse innen jakt og fiske, og herunder arbeide for å hjelpe opp vilt- og fiskebestandene, og for mest mulig hensiktsmessig lovbestemmelse for jakt og fiske.

Foreningen skal stå tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund og Østfold Fylkeslag av NJFF.

Foreningen kan etter vedtak fra årsmøtet tilsluttes andre relevante forbund.

§ 2 Inn- og utmeldinger

Som medlem av foreningen kan opptas hederlige menn og kvinner. Skriftlig søknad sendes styret som fatter beslutning om opptagelse. Utmelding skjer skriftlig, og må for å kunne gjøres gjeldende for året, være styret i hende inne nytt år går inn. Utenbys medlemmer som ikke kan være aktive i foreningen, kan gis begrenset adgang til jakt og fiske innen foreningens område hvis foreningens jakt- og fiskereglement tillater det. Medlemmer som er skyldig kontingent kan bli strøket som medlem etter å ha mottatt purringer fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Medlemmer i Halden & Omegn JFF kan ikke inneha et medlemskap i andre jeger- og fiskerforeninger i samme kommune. Med foreninger menes ikke grunneierlag.

§ 3 Styret og styrets oppgaver

Styret er foreningens høyeste myndighet utenom årsmøtet, og overordnet alle underutvalg. Styret har ansvar for foreningens økonomi, og skal påse at det føres et ordentlig og hensiktsmessig regnskap.

Salg eller pantsettelse av foreningens faste eiendommer krever vedtak på årsmøte.

Styret skal trekke opp retningslinjer for foreningens profil, og skal arbeide for foreningens formål, og for trivsel og samhold blant medlemmene, ved blant annet å arrangere møter og sammenkomster.

Styret skal om nødvendig gi utvalgene instrukser og retningslinjer for deres arbeide. Styret skal holde seg ajour med utvalgenes arbeide, og påse at de fungerer tilfredsstillende. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er tilstede. Hvis stemmelikhet, er formannens stemme avgjørende.

Styret skal utarbeide årsberetning og regnskap som meddeles årsmøtet.

Utvalgenes beretninger kan inngå i styrets beretning, eller hvert utvalg legger fram sin egen beretning.

§ 4 Utvalgene og deres arbeidsområde

Ut over de faste utvalg for jakt, fiske, Eivindsætre, sportsskyting og ungdomsgruppe, kan foreningen ha så mange utvalg som styret finner det nødvendig.

Utvalgene skal arbeide selvstendig med de saker som naturlig faller inn under utvalgenes arbeidsområde, og følge de instrukser som blir pålagt dem.

Utvalgene er underlagt styret, men skal selv planlegge og organisere de årlige arrangementer, konkurranser og kurser som skal avvikles. Likeledes skal de legge fram for styret forslag til interne regler for jakt og fiske. De må ikke foreta disposisjoner som kan få økonomiske konsekvenser for foreningen, uten å forelegge dette for styret. Saker av uvanlig art, som utvalgene blir kjent med, slik som brudd på gjeldende lover som gjelder jakt og fiske, brudd på interne regler, og andre saker som kan skade foreningen, skal omgående rapporteres til styret.

Utvalget for fiske utsteder selv sine kort. Jaktkortene utstedes av et eget jaktkortutvalg, bestående av et fulltallig styre med utvalgslederne samt et æresmedlem evt. annet eldre, tidligere aktivt medlem.

Alle utvalgene fører selv sine protokoller, og leverer hvert år beretning om sitt arbeide til styret til en oppgitt frist.

§ 5 Foreningens økonomi

Foreningens økonomi dannes av kontingent og av andre midler.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet bestemmes av styret, slik at det kan tilpasses krav fra tilsluttede organisasjoner.

Saker som ønskes framlagt og behandlet på ordinært årsmøte, og som ikke kan tas opp under styrets og utvalgenes beretninger, skal meldes skriftlig til styret innen meddelte tidsfrist. Fristen for berammelse av ordinært årsmøte skal være minimum 14 dager. Innkallelsen kan skje ved en stor annonse i dagspressen. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan tillyses når styret finner det nødvendig, eller når 1/5 av medlemmene forlanger det. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er berammet.

§ 8 Dagsorden på årsmøtet skal være

  1. Valg av dirigent og referent, samt to personer til å medundertegne protokollen.
  2. Beretning om foreningens og utvalgenes arbeide.
  3. Regnskap i revidert stand.
  4. Innkomne saker.
  5. Kontingent.
  6. Valg.

§ 9 Valgene, funksjonstid og valgbarhet

Styret skal bestå av følgende 11 medlemmer:

Leder                                              velges for 1 år

Nestleder                                      velges for 2 år

Sekretær                                       velges for 2 år

Kasserer                                        velges for 2 år

Styremedlem                              velges for 2 år

Utvalgsleder Jakt                      velges for 2 år

Utvalgsleder Fiske                     velges for 2 år

Utvalgsleder Eivindsætre       velges for 2 år

Utvalgsleder Sportsskyting    velges for 2 år

Utvalgsleder Ungdomsgruppe             velges for 2 år
Utvalgsleder Svensdalen         velges for 2 år

Styremedlemmene (utenom lederen) velges 4, hhv. 5 hvert år, første gang ved loddtrekning. Nestleder velges av styret blant styremedlemmene.

Utvalgene
Utvalgene skal bestå av 3 til 5 medlemmer. Utvalgene kan utvides i bestemte perioder med det antall sittende styre foreslår. Dette hvis spesielle aktiviteter tilsier dette. Alle medlemmene velges for 2 år. Lederen velges av årsmøtet, ellers konstituerer utvalgene seg selv.

Revisorer: Det skal velges 2 revisorer med varamenn for 2 år.

Valgkomiteen: Det velges tre medlemmer for 1 år, som velges etter forslag framsatt på årsmøtet. Medlemmer med lang erfaring og langt medlemsskap bør foretrekkes.

Andre valg: Tillitsmann for skogen. Representanter til fylkestinget.

Ordenskapitlet: Det velges kandidater etter de til en hver tid gjeldende statutter for ordenen «Den spillende tiur».

Valgbarhet: Ikke noe medlem kan unnslå seg valg uten gyldig grunn. Enhver har dog rett til å be seg fritatt for valg i like lang tid som han sist har fungert som valgt tillitsmann/kvinne. I alle valg kreves simpelt flertall.

§ 10 Utelukkelse

Hvis et medlem forsettlig og med overlegg eller ved grov uaktsomhet bryter gjeldende lover og vedtekter for jakt og fiske som skader foreningens anseelse eller på annen måte ved sin oppførsel og handlemåte skader foreningen, kan styret fatte vedtak om utelukkelse. Det skal dog tungtveiende grunner til å fatte et slikt vedtak. Vedkommende kan anke saken inn for årsmøtet.

§ 11 Æresmedlemmer

Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som har ytet foreningen store og verdifulle tjenester. Forslag kan sendes skriftlig til styret av enkeltmedlemmer med begrunnelse. Utnevnelsen skal skje i et styremøte og meddeles årsmøtet uten avstemming eller diskusjon av vedkommende. Beslutningen i styret skal være enstemmig.

§ 12 Vedtektsendring

Forandring av disse vedtektene kan kun foretas i ordinært årsmøte med 2/3 flertall.